Tot en met eind 2021 doen KBA Nijmegen en ResearchNed – onder de noemer consortium 2B MBO – gezamenlijk onderzoek naar twee belangrijke beleidsinterventies in het mbo: de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur. In dit meerjarige evaluatieprogramma wordt in beeld gebracht hoe de implementatie van de twee interventies verloopt, in welke mate de beoogde effecten optreden, welke onbedoelde effecten er zijn en hoe de geobserveerde effecten verklaard kunnen worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met behulp van financiering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Momenteel lopen de voorbereidingen voor de dataverzameling voor de meting van 2018, die betrekking heeft op het studiejaar 2016-2017. 
 


Een beeld van het verloop van de invoering van beide beleidsinterventies wordt gegeven in het onderzoeksrapport Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo. Meting 2017 en Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo. Meting 2017. Deze rapporten zijn te vinden op www.nro.nl en www.2b-mbo.nl/publicaties  

Er zijn daarnaast instellingsrapportages opgesteld die een grafisch overzicht geven van een aantal tussentijdse uitkomsten van de evaluatie. Deze rapportages kunnen gebruikt worden als benchmark: de gegevens per instelling zijn getoond naast de landelijke uitkomsten. In de rapportage staat de situatie in schooljaar 2015-2016 centraal. De rapportages zijn rondgestuurd naar onze contactpersonen bij de instellingen. 

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vonden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats. In het kader van het 2b-mbo onderzoek hebben KBA en ResearchNed de eerste bevindingen gepresenteerd tijdens een parallelsessie. Deze sessie werd begeleid door prof. dr. Loek Nieuwenhuis, hoogleraar bij het Welten instituut van de Open Universiteit en lector beroepspedagogiek. Tijdens de sessie werden de resultaten gepresenteerd aan de hand van een powerpointpresentatie, die u via www.2b-mbo.nl/publicaties kunt bekijken.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste uitkomsten.
 


Mbo actief aan de slag met
invoering van doelmatige leerwegen

Artikel verschenen in Profiel, jaargang 26, nummer 7, pp. 24-25

 

De meerderheid van de mbo-instellingen heeft de implementatie van de wet doelmatige leerwegen goed voorbereid en ondervindt weinig problemen in de uitvoering. Bij het bestuur en management is het draagvlak hiervoor echter groter dan bij docenten en studenten. Lees verder op http://2b-mbo.nl/artikelen/.

Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo, meting 2017. Consortium 2B MBO. KBA Nijmegen, ResearchNed, Nijmegen. Het rapport is te downloaden via  http://2b-mbo.nl/rapporten/.
 

Herziening kwalificatiestructuur mbo:
een goede voorbereiding is het halve werk?

Te verschijnen in Didactief
 

De herziening van de kwalificatiestructuur is het afgelopen schooljaar in het mbo ingevoerd. Het jaar daarvoor is deze door de mbo-instellingen voorbereid. Dit onderzoek laat zien dat de meerderheid van de mbo-instellingen de implementatie van de beleidsinterventie goed heeft voorbereid, waarbij vooral de invoering van de keuzedelen de instellingen voor uitdagingen stelt. Bij het bestuur en management is het draagvlak voor de herziening groter dan bij docenten en studenten. Lees verder op http://2b-mbo.nl/artikelen/.

Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo, meting 2017. Consortium 2B MBO. KBA Nijmegen, ResearchNed, Nijmegen. Het rapport is te downloaden via  http://2b-mbo.nl/rapporten/
 

Duidelijkheid gewenst over doelen burgerschapsonderwijs en
loopbaanoriëntatie in het mbo

Artikel verschenen in Profiel, jaargang 26, nummer 3, pp. 13-15
 

Alle mbo’s besteden aandacht aan burgerschapsonderwijs en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar vullen deze op een verschillende manier in. Er is niet altijd grip op de kwaliteit ervan en ook de beoordeling van studenten blijkt soms een uitdaging. Docenten en beleidsmedewerkers hebben mede daarom behoefte aan houvast: wat is ‘goed’ burgerschap en wat is een ‘goede’ LOB. Daarover bestaat geen eenduidigheid.
 
Lees verder op 
https://www.nro.nl/duidelijkheid-doelen-burgerschapsonderwijs-en-loopbaanorientatie-mbo/.

 

Nieuwe gecombineerde leerweg
in het mbo voorziet in behoefteEen nieuwe leerweg, naast de leerwegen bol (beroepsopleidende leerweg) en bbl (beroepsbegeleidende leerweg) in het beroepsonderwijs, moet deelnemers beter voorbereiden op het werken in een leerbedrijf. In deze gecombineerde leerweg bol, bbl (glbb) volgen deelnemers het eerste jaar bol en het laatste jaar bbl. Met deze leerweg kunnen mbo-instellingen een passend alternatief bieden aan bedrijven en deelnemers. Vorig schooljaar is een experiment gestart en uit de eerste meting door het KBA en ResearchNed blijkt dat er behoefte is aan deze gecombineerde leerweg.

Lees verder op https://www.nro.nl/nieuwe-gecombineerde-leerweg-in-het-mbo-voorziet-in-behoefte/.
 


Het meerjarige evaluatieprogramma bestaat uit drie deelprojecten: (1) de implementatiemonitor, (2) de effectevaluatie en (3) de verklarende evaluatie. Voor deze deelprojecten worden gegevens geanalyseerd op basis van (1) een jaarlijkse enquête bij alle mbo-instellingen, (2) casestudies bij 16 mbo-instellingen en (3) bestaande registerdata (BRON DUO) en persoonsenquêtes (zoals de JOB monitor).
 
Dit najaar vindt de tweede (jaarlijkse) bevraging van alle mbo-instellingen plaats. Het gaat om een enquête op beleids- en opleidingsniveau. De vragenlijsten zijn bedoeld voor degenen die binnen instellingen op beleids- en uitvoerend niveau met de maatregelen te maken hebben. Ook worden wederom casestudies gehouden. Momenteel zijn we bezig met het benaderen van alle instellingen voor de vragenlijsten. We hopen natuurlijk op jullie deelname om een betrouwbaar en volledig beeld te verkrijgen van de onderwijspraktijk.
 
Daarnaast zal er door het consortium in 2018 een disseminatiebijeenkomst georganiseerd worden. Nadere informatie hierover volgt nog. Voor de meest recente informatie en meer informatie over het onderzoek kunt u ook altijd terecht op
www.2b-mbo.nl.