Case studies

De rol van samengestelde casestudies staat centraal, met name in de deelprojecten Implementatiemonitor en Verklarende evaluatie. Deze vorm van casestudie is met name bruikbaar vanwege het meervoudige karakter: exploratief, descriptief en verklarend. We voeren tweejaarlijks verdiepende casestudies uit bij acht instellingen en een lichtere variant daarvan bij een schaduwgroep van acht andere instellingen. De acht lichtere casestudies zijn bedoeld als uitbreiding op de steekproef waardoor generalisaties beter mogelijk zijn. We gebruiken ze echter ook als buffer voor de uitgebreide casestudies in het geval deze in de loop van het onderzoek mochten uitvallen.

Op het niveau van de onderwijseenheid worden gesprekken gevoerd met management (CvB/sector-/domeindirectie, opleidingscoördinator/teamleider), docenten/personeel, studenten en betrokken bedrijven. Deze gesprekken vinden op locatie plaats. In de lichtere casestudies spreken we tweejaarlijks alleen met het management en deze gesprekken vinden op locatie plaats of worden telefonisch afgenomen. Alle gesprekken vinden plaats met een leidraad die vooraf met de opdrachtgever besproken is. Gesprekspartners ontvangen die vooraf ter voorbereiding.

Van de geselecteerde cases (alle 16) worden relevante documenten opgevraagd inzake de beide beleidsinterventies. We denken hierbij aan documenten over de voorbereidingen op de te nemen interventies, de organisatie daaromheen, het draagvlak binnen en buiten de instelling, betrokken partijen bij de besluitvorming en de uiteindelijk genomen besluiten. Ook informatie over definitief gekozen inrichtingen (opleidingsplan), de te leveren inspanningen hiervoor door de diverse betrokkenen, ingeschatte verwachtingen over resultaten en mogelijke risico-inventarisaties is wenselijk. Hetzelfde geldt voor eventueel uitgevoerde interne evaluaties. Uiteraard wordt ook informatie uit de nulmeting van de zestien geselecteerde cases gebruikt. Tot slot is informatie over de context, zoals het economisch klimaat en de regionale arbeidsmarkt, van belang.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart