2b-mbo | 2b-mbo
2b-mbo, 2bmbo , 2b mbo, mbo, onderwijs, onderzoek
6
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-6,qode-core-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,capri-ver-1.8, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Algemeen
Momenteel zijn twee belangrijke beleidsinterventies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de orde, namelijk de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur. Beide beleidsinterventies beogen het mbo kwalitatief te versterken en doelmatiger te maken. Zo bevatten ze maatregelen die moeten leiden tot een transparanter en doelmatiger programma, betere doorstroming naar (vervolg)onderwijs en de mogelijkheid tot profilering (van de school en de student).

 

Tot eind 2021 voeren de onderzoeksbureaus KBA en ResearchNed uit Nijmegen een evaluatie uit van genoemde beleidsinterventies in het mbo (inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en herziening van de kwalificatiestructuur). Aan de hand van deze evaluatie wordt in beeld gebracht hoe de voortgang van de implementatie van de interventies verloopt, in welke mate de beoogde effecten optreden, welke onbedoelde effecten optreden en hoe de effecten verklaard kunnen worden.

Monitor en evaluatie

 

Tot eind 2021 voeren KBA en ResearchNed een evaluatie uit van twee beleidsinterventies in het mbo: de inwerkingtreding van de Wet doelmatige leerwegen en de herziening van de kwalificatiestructuur. Hierbij wordt in beeld gebracht hoe de voortgang van de implementatie van twee beleidsinterventies verloopt, in welke mate de beoogde effecten optreden, welke onbedoelde effecten optreden en hoe de effecten verklaard kunnen worden.
KWALIFICATIESTRUCTUUR
De eisen waaraan een mbo-student moet voldoen om een diploma te halen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier bevat een of meerdere kwalificaties rondom een bepaalde beroepsgroep. De kwalificaties worden vastgesteld door bedrijfsleven en beroepsonderwijs gezamenlijk; ze zijn een belangrijk communicatie-instrument voor het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

->lees hier verder

ENTREEOPLEIDINGEN
Entreeopleidingen zijn niveau-1-opleidingen, maar dan met een nieuwe positie (namelijk apart van niveau 2, 3 en 4). Het doel van de invoering van de entreeopleiding is te komen tot een eenduidiger onderwijsaanpak door goede voorsortering en homogenere instroom. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van de opleiding, lagere uitval en hoger rendement.

->lees hier verder

OVERIGE MAATREGELEN
In de wet Doelmatige Leerwegen worden nog een viertal kleinere maatregelen genomen. Het is voor (niet-)bekostigde instellingen mogelijk om naast de bol en de bbl een derde leerweg aan te bieden; examendeelnemers (extraneï) worden in principe niet meer bekostigd en deeltijd-bol opleidingen komen niet meer voor bekostiging in aanmerking. Tot slot is de urennorm geen bekostigingsparameter meer.

->lees hier verder

TOELATING EN DOORSTROMINGSBELEID
Sinds 2014-2015 is de drempelloze instroom op niveau 2 komen te vervallen. Dit wil zeggen dat studenten alleen tot niveau-2-opleidingen kunnen worden toegelaten indien zij beschikken over een geschikte vooropleiding. Als de student niet aan deze vooropleidingseisen voldoet, kan de instelling via een toelatingsinstrument vaststellen of de student desondanks kan instromen.

->lees hier verder

MODERNISERING BEKOSTIGING
In 2014 is er een nieuwe bekostigingssystematiek voor het mbo ingevoerd. De invoering is het resultaat van de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord en het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Het doel van deze maatregel is het creëren van een evenwicht tussen doelen en budget, om zo mbo-instellingen te stimuleren doelmatige onderwijsroutes aan te bieden.

->lees hier verder

KEUZEDELEN
Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Keuzedelen staan naast de kwalificaties en worden beschreven in afzonderlijke documenten (en dus niet in het kwalificatiedossier met daarin het basisdeel en de profieldelen). Met een keuzedeel kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen.

->lees hier verder

VERKORT & INTENSIEF
Als onderdeel van de Wet doelmatige leerwegen zijn beroepsopleidingen verkort en geïntensiveerd. Het verkort en intensief mbo heeft als doel om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en uitval te voorkomen. Door een kortere opleidingsduur te combineren met een meer intensieve benutting van de onderwijstijd beoogt men efficiënte leerroutes in het leven te roepen die studenten de gelegenheid bieden om meer uit het onderwijs te halen.

->lees hier verder

Contact
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact met ons op via:

 

info@2b-mbo.nl
Links
Onderstaand relevante links voor meewerkende onderzoekers met log-in gegevens